Logo školy
Školní družina
 • Organizace školní družiny
 • Režim školní družiny
 • Akce školní družiny
 • Co už jsme v družině zažili
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Kritéria pro přijetí do školní družiny 2017/2018

 • Připravované akce ŠD červen 2017

 • Organizace školní družiny


  INFORMACE PRO RODIČE

  Přihlášení dětí z budoucích 1. tříd a budoucí přípravné třídy do školní družiny pro školní rok 2017/2018 proběhne na třídních schůzkách dne 19. 6. 2017. Posledním termínem pro odevzdání přihlášek je den 21. 6. 2017. Dovoluji si upozornit na skutečnost, že na přihlášky odevzdané po stanoveném termínu nemusí být brán zřetel.

  Příští schůzka rodičů přijatých dětí z prvních tříd a přípravné třídy do školní družiny bude dne 4. 9. 2017 po slavnostním uvítání dětí.


  I. ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  Vstup do budovy školy je ukotven od 2. 2. 2015 ve školním řádu na str. 18, bod 6.
  Pro odchody dětí ze ŠD zákonní zástupci využijí označené telefony u vstupu do školy.


  Vážení rodiče,
  naše školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování a slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, odpočinkové, sportovní a zájmové činnosti. Vašim dětem nabízíme před a po ukončení vyučování pestrou zájmovou činnost včetně relaxace a odpočinku. Družinové třídy jsou vybaveny didaktickými a společenskými hrami, hračkami, stavebnicemi, molitanovým programem a poskytují dětem smysluplné využití.

  • ŠD je v provozu od 6.30 do 9.00 hod (ranní družina) a od 11.40 do 17.00 hod (odpolední družina).
  • Poplatek za ŠD činí 250 Kč měsíčně a lze jej uhradit následovně:
  • a) bezhotovostním příkazem v bance na 4 + 6 měsíců
  • b) složenkou na 4 + 6 měsíců (k vyzvednutí na poště)
  • c) měsíčně
  • Platba je prováděna do 20. září 2017 - 1 000 Kč a do 20. ledna 2018 - 1 500 Kč.
  • Číslo účtu ŠD je: 174-2000939359/0800
  • Dětem z 1. tříd a přípravné třídy bude přidělen variabilní symbol, který je nutné uvádět při každé platbě, a notýsek ŠD pro vzájemnou komunikaci (ostatním dětem zůstává variabilní symbol a popř. notýsek stejný z předchozích let).
  • Ze školní družiny budou děti odcházet podle údajů uvedených na přihlášce. Pokud rodiče budou požadovat odchod v jinou dobu a s jinou osobou, než je uvedeno v přihlášce ŠD, musí tuto změnu oznámit písemně na samostatném vzkazu.
  • V druhém týdnu září je vybírán jednorázový příspěvek 100 Kč na nákup odměn pro soutěže a akce pořádané školní družinou (vyúčtování k nahlédnutí u vedoucí vychovatelky).

  Plné znění Vnitřního řádu ŠD a Kritéria pro přijetí do školní družiny ve školním roce 2017/2018 naleznete na naší nástěnce, nebo na webových stránkách školy.

  Na Vaše děti se těší kolektiv vychovatelek ŠD.

  Oddělení ŠD:

  1. odd. - 1.A, 3.C - vych. Anna Púčková

  2. odd. - 1.C, PT, 3.C - vych. Bc. Pavla Severová

  3. odd. - 1.B, PT - vedoucí vych. Dagmar Vavřiníková

  4. odd. - 2.B, 3.B - vych. Lucie Kratochvílová

  5. odd. - 2.A, 3.B - vych. Olga Šafránková

  6. odd. - 3.A, 3.C - vych. Kateřina Miškeiová

  7. odd. - 2.C, 3.B - vych. Dana Bábelová  Režim školní družiny

  6.30 – 7.15 příchody dětí, docházka, volné zaměstnání, televizní program
  7.40 odchod dětí do tříd
  11.40
  12.35
  příchod dětí do školní družiny /podle ukončení vyučování/
  11.50 – 12.30
  12.45 – 13.15
  hygiena, oběd
  12.30 – 13.00
  13.15 – 13.30
  polední klid, odpočinková činnost
  13.00 – 14.00
  13.30 – 14.00
  zájmové činnosti
  14.00 – 15.00 rekreační a sportovní činnost, vycházky
  15.00 odchody dětí
  15.00 – 15.15 hygiena, svačina
  15.15 – 15.40 příprava na vyučování
  15.40 – 16.00 individuální činnost, úklid oddělení
  16.00 – 17.00 volné zaměstnání dle výběru dětí

  Akce školní družiny


  ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 – 2017


  ZÁŘÍ
  POZNÁVÁME SE,
  POMÁHÁME SI
  REŽIM ŠD
  BEZPEČNOST V ŠD
  DOPR. VÝCHOVA - BEZPEČNÁ
  CESTA DO ŠKOLY
  NOVÍ KAMARÁDI
  PREVENTIVNÍ PROGRAM
  TÉMA PŘÁTELSTVÍ
  CELOROČNÍ SOUTĚŽ
  MALOVÁNÍ NA CHODNÍK, POUŠTĚNÍ DRAKŮ
  SEZNAMKA - CO O SOBĚ POVÍM
  TLESKANÁ (HRA)
  RODINA (KRESLÍME, VYPRÁVÍME)
  OBRÁZEK KAMARÁDA
  ZAMĚSTNÁNÍ
  ČÍM BYCH CHTĚL BÝT
  MOTIVACE DĚTÍ A PRAVIDLA K CELOROČNÍ SOUTĚŽI
  ŘÍJEN
  LETŇANY A NAŠE ŠKOLA
  HISTORIE LETŇAN
  VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ - CHYTRÁ SOVA
  IQ PARK LIBEREC
  VYCHÁZKY S POZNÁNÍM LETŇAN
  DOPRAVA, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
  OBRÁZEK Z LETŇAN
  NÁŠ DŮM
  ORIENTACE - KDE JE CO
  LISTOPAD
  PODZIMNÍ PŘÍRODA
  PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ
  PLYŠÁCI - SOUTĚŽ O NEJVĚTŠÍHO,
  NEJMENŠÍHO, NEJMILEJŠÍHO
  DROGOVÁ PREVENCE
  VYCHÁZKY - ZMĚNY V PŘÍRODĚ
  VÝTVARNÉ PRÁCE Z PŘÍRODNIN
  ZVÍŘÁTKA - VYPRÁVĚNÍ, KRESBA, DRAMATIZACE
  POMOC ZVÍŘÁTKŮM - KRMENÍ
  OCHRANA PŘÍRODY
  PROSINEC
  VÁNOCE, VÁNOCE
  PŘICHÁZEJÍ
  VÁNOČNÍ A MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
  VÁNOČNÍ VÝLET
  VÝSTAVA BETLÉMŮ
  VÝROBA DÁRKŮ PRO VÁNOČNÍ JARMARK
  MIKULÁŠ - S ČERTY NEJSOU ŽERTY
  VÝROBA DÁRKŮ A PŘÁNÍČEK
  VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE
  VÝROBA BETLÉMŮ
  KOLEDY
  VÁNOČNÍ VÝZDOBA
  PŘÍPRAVA BESÍDKY
  LEDEN
  ROZJEZDY PRO HVĚZDY
  ZPÍVÁ CELÁ DRUŽINA
  TANEČNÍ SOUTĚŽE
  DIVADLO (S+H, GONG)
  VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
  HÁDANKY, TAJENKY, KVÍZY
  PÍSNIČKY - ZPĚV, POSLECH
  DRAMATIZACE
  VÝROBA DÁRKŮ K ZÁPISU
  ÚNOR
  MASOPUSTNÍ VESELENÍ
  MAŠKARNÍ KARNEVAL
  TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH
  VÝROBA MASEK, KRESBA
  STOLNÍ HRY
  BAREVNÝ TÝDEN
  BŘEZEN
  MĚSÍC KNIHY
  KNIHA - MŮJ KAMARÁD
  LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
  VYMYSLI, ILUSTRUJ POHÁDKU
  TALENT ŠKOLNÍ DRUŽINY
  NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
  NÁVŠTĚVA p. TESAŘE - HERCE
  KONTAKTNÍ ZOOPARK
  OBLÍBENÁ KNIHA
  MALUJEME POHÁDKY
  DRAMATIZACE
  DIVADLO
  KONKURZ DO FILMU
  ZVÍŘÁTKA Z POHÁDKY
  DUBEN
  TVOŘIVÁ DÍLNA
  VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO RODIČE
  ZAJEČÍ SKÁKÁNÍ
  VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
  DEN ZEMĚ
  NÁVŠTĚVA BOTANICKÉ ZAHRADY
  VÝROBA VELIKONOČNÍCH DEKORACÍ
  VÝZDOBA TŘÍD
  OCHRANA PŘÍRODY
  VYCHÁZKY S JARNÍ TEMATIKOU
  KVĚTEN
  SPORT PRO KAŽDÉHO
  SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
  ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA - BESEDA SE ZDRAVOTNÍKEM
  DOPRAVNÍ VÝCHOVA
  LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA
  SPORTOVNÍ SOUTĚŽE - HŘIŠTĚ
  DOPRAVNÍ ZNAČKY
  BEZPEČNOST PŘI SPORTU
  OŠETŘENÍ JEDNODUCHÝCH ZRANĚNÍ
  DŮLEŽITÉ TELEFONY
  LETÍME ZA DOBRODRUŽSTVÍM
  ČERVEN
  Z POHÁDKY
  DO POHÁDKY
  DEN DĚTÍ - POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
  PYŽAMOVÁ DISKOTÉKA
  UKONČENÍ CELOROČNÍ SOUTĚŽE
  HRY, SOUTĚŽE
  DISKOTÉKA
  TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY - KRESBA, VYPRÁVĚNÍ
  ODMĚNA DĚTÍ ZA CELOROČNÍ SOUTĚŽ

   


  Co už jsme v družině zažili


  21.6. a 26.6.2017 – Akce ŠD: ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

  A je tu konec školního roku 2016/2017. Všechny děti byly dne 21.6.2017 ve školní družině odměněny za své úsilí a chování věcným dárkem a pamětním listem, zbývalo se jen rozloučit se školní družinou. Paní vychovatelky pro děti nachystaly 26.6.2017 sportovní odpoledne s pohádkovou tematikou. Děti plnily disciplíny s nadšením. Byly pilné jako včeličky, odvážné jako Jeníček a Mařenka, kouzelné jako víly, tiché jako zvířátka a statečné jako rytíři. Odměny udělaly dětem radost a budou skvělým pomocníkem při vysvědčení. Sportovní odpoledne jsme si opravdu užili.

  Přejeme překrásné letní prázdniny, plné sluníčka a odpočinku, příští školní rok nashledanou…
  Dagmar Vavřiníková, Anna Púčková, Lucie Sehnalová, Lucie Kratochvílová, Olga Šafránková, Kateřina Miškeiová a Dana Bábelová

  FOTO: ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU


  19.6. - 20.6.2017 – Akce ŠD: PŘESPÁNÍ V ŠD – PYŽAMOVÁ DISKOTÉKA A NOČNÍ STEZKA ODVAHY

  V každém oddělení probíhaly po celý školní rok celoroční soutěže. Pro děti umístěné na předních příčkách za jejich snahu, aktivitu, houževnatost, zájem o ŠD a chování připravily vychovatelky netradiční odměnu v podobě přespání v ŠD. Děti v pyžámkách protancovaly diskotéku, zahrály si hry a s velkým očekáváním se těšily na stezku odvahy setmělou školou. Duch školy jim ukazoval cestu světelnými kroužky a cestička byla poseta nakreslenými symboly k zapamatování. Děti ztvrdily svým podpisem odvahu na konci stezky a vše, co si zapamatovaly, přepsaly ve skupinkách na papír. I přes špetku strachu zvítězilo moře odvahy a děti si vybavily téměř všechny připravené symboly. Po pohádce na dobrou noc jsme se uložili k spánku. Ráno jsme naplnili bříška upečenými koláči od paní vychovatelek a maminek. Velké poděkování všem za jejich nasazení a nezapomenutelné okamžiky.

  S přáním pohodového léta vedoucí vychovatelka Dagmar Vavřiníková

  FOTO: PŘESPÁNÍ V ŠD


  1.6.2017 – Akce ŠD: MDD – MALÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST

  Dne 1. června proběhla celodružinová akce pod názvem „Malá zahradní slavnost“, kdy jsme společně s dětmi oslavili jejich svátek Mezinárodní den dětí. Zábavné soutěžní odpoledne bylo zahájeno na sportovním hřišti u školy v podobě sladké odměny – zmrzliny. Paní vychovatelky připravily pro děti zajímavé hry a soutěže. Děti soutěžily s velkým elánem a nadšením. Počasí nám přálo a všichni jsme si program užili.

  Na další zážitky se těší vych. Olga Šafránková

  FOTO: MALÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST


  9.5., 10.5., 16.5. a 17.5.2017 – Akce ŠD: LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA, TERMINÁL 3, TRASA 2

  Paní vychovatelky připravily pro děti ze školní družiny ZŠ Fryčovická v období od 9. května do 17. května 4 exkurze Letiště Václava Havla z Terminálu 3, které zavedly děti do míst, kam se cestující běžně nedostanou. Děti se seznámily s pracovním zázemím mnoha zajímavých profesí a dostaly se do blízkosti fascinujících letadel několika leteckých společností. Měly možnost sledovat starty a přistání různých typů letadel. Obrovským zážitkem byl start největšího dopravního letadla na světě, dvoupatrového širokotrupého letounu Airbus A380 letecké společnosti Emirates, který nadšené dětské oči sledovaly z bezprostřední blízkosti.

  Exkurze pokračovala prohlídkou provozu letiště Jih a Sever, Cargo zóny, ukázkou zavádění letadel na stání, seznámením s technikou Záchranné požární stanice letiště. V úžasu děti sledovaly přistání druhého největšího letounu Boeing 747 přezdívaného „Jumbo Jet“. Plni dojmů jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Mnohé děti si přály začít prázdninové dobrodružství právě odletem z Letiště Václav Havla… Tak držíme pěstičky a přejeme všem šťastný let a měkoučké přistání.

  S přáním krásných letních dnů Dagmar Vavřiníková

  FOTO: LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA 1. a 2. oddělení
  FOTO: LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA 3. a 4. oddělení
  FOTO: LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA 5. a 6. oddělení
  FOTO: LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA 7. oddělení


  12.4. a 25.4.2017 – Akce ŠD: OSLAVY DNE ZEMĚ

  Děti ze školní družiny oslavily nejdůležitější ekologický svátek Den Země návštěvou letňanského lesoparku dne 12.4., kde již dopoledne, i přes nepřízeň počasí, byli kamarádi ze všech 4. tříd s paní učitelkami. Děti si měly možnost prostřednictvím čtyř stanovišť nesoucí název Les, Voda, Strom a Člověk si osvojit hravou formou spoustu informací o životním prostředí a jeho ochraně.

  Oslavy Dne Země pokračovaly v atriu školy dne 25.4. skládáním obrazu z PET víček v duchu myšlenky „Děti jsou naděje…“. Doufáme, že děti si odnesly cenné poznatky o svém ohleduplném chování k přírodě.

  Za všechny paní vychovatelky Dagmar Vavřiníková

  FOTO: NÁVŠTĚVA LESOPARKU a FOTO: OBRAZ Z PET VÍČEK


  11.4.2017 – Akce ŠD: ZAJEČÍ SKÁKÁNÍ

  V úterý 11. dubna se děti ze školní družiny zúčastnily již tradičního „Zaječího skákání“ na sportovním hřišti u základní školy. Jejich úkolem bylo splnit několik disciplín. Děti skákaly v pytlích, na míčích, zdolávaly překážkovou dráhu, házely míčem na koš a věnečkem na cíl. Soutěžící byli do her zapálení a bojovali o každý bod s nadšením. Pro všechny byla připravena velikonoční nadílka v podobě sladkostí. Děti si zábavné odpoledne užily a všichni se těšíme i na příští rok.

  S přáním hezkých dní vychovatelky D. Bábelová a A. Púčková

  FOTO: ZAJEČÍ SKÁKÁNÍ


  7.4.2017 – Akce ŠD: VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA

  Školní družina ZŠ Fryčovická již tradičně navázala na dílničky pro rodiče a děti, letos se zaměřením na velikonoční dekorace. V pátek 7. dubna se dílničky zúčastnilo 57 rodičů s dětmi. Všichni měli možnost vyrobit si zajíčka, košíček a obrázek technikou decoupage. Paní vychovatelky v jednotlivých hernách provázely účastníky svou radou. Dílnička se velmi povedla, všichni rodiče se do vyrábění aktivně zapojili. Děti byly z výrobků nadšené, jejich zručnost a fantazie byly skvostné. Věříme, že společné výtvory již zdobí jejich domovy.

  S přáním krásných jarních dní Dagmar Vavřiníková a paní vychovatelky

  FOTO: VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA


  16. a 17.3.2017 – Akce ŠD: MOBILNÍ PLANETÁRIUM

  Mobilní planetárium přijelo za dětmi do školní družiny dne 16. a 17. března 2017. V digitálním sférickém kině umožňujícím filmový pohled v 360° úhlu děti z prvních tříd a přípravné třídy shlédly projekci Se zvířátky do vesmíru, děti 2. a 3. tříd Voda, zázrak přírody. Hravou formou si děti rozšířily vědomosti v oblasti astronomických a přírodních věd. Z netradičního zážitku při promítání uvnitř kopule byly děti nadšené. Poutavý výklad lektora po projekci ještě více umocnil jejich zážitky.

  Na další setkání se těší Dagmar Vavřiníková a paní vychovatelky

  FOTO: MOBILNÍ PLANETÁRIUM


  7.3.2017 – Akce ŠD: HURVÍNKOVA NEBESÍČKA

  Celkem 154 dětí ze všech oddělení školní družiny ZŠ Fryčovická navštívily dne 7.3.2017 divadelní představení Hurvínkova nebesíčka v Divadle Spejbla a Hurvínka. Oblíbené loutky Hurvínka, Máničky a Žeryka nás zavedly do podivuhodného domu zvaného Nebesíčka, kde jsme objevili skříňku Kostitřasku, znalce zvířátek doktora Kytla, kocoura Petrklíče a hubatou kavku Franci. Pohádkový příběh nás přiměl k přemýšlení, jak se lidé dorozumívají se zvířátky. Zároveň si děti odnesly důležité ponaučení o vztahu k domácím mazlíčkům.

  Na další společnou akci se těší D. Vavřiníková a paní vychovatelky

  FOTO: HURVÍNKOVA NEBESÍČKA


  20.2.2017 – Akce ŠD: MAŠKARNÍ KARNEVAL

  Dne 20. 2. 2017 se v družině konal Maškarní karneval, kterého se zúčastnila všechna oddělení ŠD. Karneval jsme zahájili básničkou, kterou se děti společně s paní vychovatelkami naučily ve svých odděleních. Děti byly přestrojeny za své oblíbené postavy z filmů a pohádek. Všechny masky byly originální a některé si děti vyrobily samy. Hodnotila se jak dívčí, tak i chlapecká maska, kterou si přímo děti vybíraly v každém oddělení. Karneval jsme zakončili diskotékou a vyhlášením absolutního vítěze karnevalu. Děkujeme dětem a rodičům za jejich originalitu a kreativitu. Zároveň děkujeme panu Rybkovi za ozvučení celé tělocvičny. Karneval se nám moc líbil a už se těšíme na příští rok.

  Za paní vychovatelky ŠD Kateřina Miškeiová a Bc. Pavla Severová

  FOTO: MAŠKARNÍ KARNEVAL


  31. 1. 2017 – Akce ŠD: VZDĚLÁVACÍ VÝSTAVA MODELŮ Z LEGO KOSTEK

  Dne 31.1.2017,  v den vysvědčení, jsme s dětmi ze školní družiny navštívili Vzdělávací výstavu modelů z Lego kostek. Děti mohly obdivovat stavby představující starobylou i moderní architekturu, historické události, nápaditě postavené hrady, pohybující se jeřáby, jezdící vlaky, bagry i scény známé z filmů a pohádek. Vše bylo postaveno z kostek LEGO, které moc dobře znají. Impozantní loď Titanic, postavená z 500 tis. kostek, ohromila hodně žáčků. Děti potěšila možnost vyzkoušet si sestavit vlastní modely z malých i velkých kostek v herně. Na výstavě jsme strávili příjemné odpoledne.

  Na další akci se těší vych. Lucie Kratochvílová

  FOTO: VZDĚLÁVACÍ VÝSTAVA MODELŮ Z LEGO KOSTEK


  18. 1. 2017 – Akce ŠD: ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ DRUŽINA

  Ve středu 18. ledna proběhla v družině zábavná soutěž „Zpívá a tančí celá družina“. Soutěže se účastnily děti z přípravné třídy, prvních, druhých i třetích tříd. Děti podávaly fantastické výkony ve zpěvu a tanci. Jejich pěvecké a taneční kreace zvedaly diváky z míst. Naše dětská porota hodnotila výkony soutěžících objektivně a do posledních chvil nebyl znám vítěz. Soutěž byla vyrovnaná, a o vítězích nakonec rozhodli diváci bouřlivými potlesky. Na všechny soutěžící čekalo ocenění ve formě sladké odměny.

  Na další krásné soutěže se těší vych. Olga Šafránková

  FOTO: ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ DRUŽINA


  21.12.2016 – AKCE ŠD: VÁNOČNÍ BESÍDKY

  Vánoce se blížily…Ve všech 7 odděleních školní družiny proběhly dne 21.12.2016 vánoční besídky spolu s tombolou. S ustrojeným stromečkem, dárky od dětí, ale také od Ježíška pro každé oddělení, s vonícím cukrovím od maminek, nachystaným občerstvením od paní vychovatelek jsme uskutečnili zastavení v adventním čase. Povídali jsme si o vánočních zvycích a obyčejích, rozkrajovali jablíčka a hledali hvězdičky, pouštěli lodičky, házeli střevícem a těšili se na tombolu. Děti si naplnily bříška dobrotami a spokojeně se věnovaly novým hrám v každém oddělení. Nezbývá než Vám všem popřát úspěšný nový rok 2017, úsměv na tváři, pohodu, klid, ale především zdraví a dostatek času pro Vaše děti….

  Za všechny paní vychovatelky Dagmar Vavřiníková

  FOTO: VÁNOČNÍ BESÍDKY


  8.12. a 20.12.2016 – AKCE ŠD, 3. oddělení: VÁNOČNÍ PŘÍBĚH O JEŽÍŠKOVI

  Poutavé divadelní představení Vánoční příběh o Ježíškovi secvičily děti z 1.B, přípravné třídy a děvčata z 8.A. Jejich nadšení, svědomitost a připravenost jsme velmi ocenili obzvláště v okamžiku, kdy v týdnu představení chybělo 10 dětí z 30-ti účinkujících. Děti byly obětavé, napovídaly si a hlavně se vzájemně podporovaly. První vystoupení pro své nejbližší odehrály v překrásných kostýmech dne 8.12. na Vánočním jarmarku. Další představení bylo 20.12. pro děti z 1. tříd a PT dopoledne. Odpoledne pro všechna oddělení školní družiny. Dostalo se jim zaslouženého uznání od kamarádů i paní učitelek. Velké poděkování dětem za překrásný zážitek s vánočním kouzlem.

  Velké díky taktéž vychovatelkám Miškeiové, Kratochvílové a Bc. Severové a paní uč. Mgr. Korbelové a Hodalové za pomoc s přípravou. Velké díky i vychovatelkám Bábelové, Šafránkové a Púčkové za pomoc s organizačními záležitostmi.

  S přáním pohody a klidu Dagmar Vavřiníková

  FOTO: VÁNOČNÍ PŘÍBĚH O JEŽÍŠKOVI


  15.12.2016 – Akce ŠD, PT a 1. třídy: VÁNOCE NA STATKU, TŘEBÍZ

  Dne 15.12.2016 jsme s dětmi z přípravné třídy a prvních tříd vyjeli na výlet „Vánoce na statku“ do Třebíze. S malou zastávkou jsme již po hodině jízdy stáli před vraty statku s očekáváním, co je pro nás přichystáno. Přivítali nás pantáta s panímámou a poutavě nám vyprávěli, jak se na statku v době adventu chystají na Štědrý den a Boží hod, jaké zvyky a tradice mají, např. Barborky a Lucky (sv. Barbora a sv. Lucie), pečení cukroví a vánoček, zdobení stromečku. V dílničce si děti vyrobily malé dárečky. Také ochutnaly vánočku a na zahřátí čaj. Na jarmarku si mohly koupit vánoční drobnosti.

  Závěrem jsme si poslechli zajímavý příběh z Betléma o narození Ježíška. Spokojeni jsme šťastně dojeli zpět domů.

  S přáním pokojných vánočních svátků paní vych. Púčková a Severová

  FOTO: VÁNOCE NA STATKU, TŘEBÍZ


  8.12.2016 – Akce ŠD, 2. a 3. třídy: VÁNOCE NA ZÁMKU STRÁNOV, JIZERNÍ VTELNO

  Dne 8.12.2016 jsme navštívili zámek Stránov u Mladé Boleslavi. Přivítal nás komoří a zavedl nás do zámecké kuchyně. Děti pomohly paní kuchařce s pečením cukroví, ochutnaly voňavou vánočku a dozvěděly se, proč máme na stole adventní věnec i jaká štědrovečerní jídla se o vánocích podávají. Při setkání s kněžnou a knížetem jsme si povídali o historii zámku a vánočních zvycích. Děti si vyrobily vánoční ozdobu a nakonec viděly ukázku Půlnoční mše v zámecké kapli.

  Výlet se nám moc líbil a všem přejeme krásné prožití vánočních svátku.

  Za paní vychovatelky ŠD Dana Bábelová

  FOTO: VÁNOCE NA ZÁMKU STRÁNOV, JIZERNÍ VTELNO


  5.12.2016 – AKCE ŠD: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

  „Těšila se Terka naše, až uvidí Mikuláše…“, a dalšími nádhernými básněmi přivítaly děti dne 5.12.2016 Mikuláše a čerta ve školní družině. Po dlouhém očekávání se dočkaly. Hodným dětem Mikuláš nadělil, zlobivým čertík domluvil. Všichni jsme slíbili, že se budeme i v příštím roce snažit, aby nás měl za co Mikuláš pochválit. Naše fotografie Vám prozradí více…

  Za paní vychovatelky Dagmar Vavřiníková

  FOTO: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA


  30.11.2016 – 1., 2. a 3. oddělení: PLYŠÁCI

  Plyšoví mazlíčci patří mezi nejoblíbenější hračky našich dětí. Proto pro ně paní vychovatelky připravily již tradičně soutěž o největšího, nejmilejšího a nejmenšího plyšáka. Začali jsme zpěvem písničky Plyšáci, pokračovali jsme povídáním dětí o jejich mazlíčcích. Zajímavé příběhy střídaly ještě zajímavější zážitky. Do soutěže se přihlásilo 38 dětí, které samy volily soutěžní kategorie pro své plyšové kamarády. Nutno ocenit připravenost mluveného projevu, odhodlání a pohotové reakce na kladené otázky. Všechny děti byly odměněny sladkostí, soutěžící věcnou cenou, diplomem nebo pamětním listem.

  Na další ročník se těší vychovatelky Vavřiníková, Severová a Púčková

  FOTO: PLYŠÁCI


  30.11.2016 – 4., 5., 6. a 7. oddělení: MŮJ MAZLÍČEK

  Dne 30.11.2016 v naší školní družině proběhla akce „Můj mazlíček“. Děti si připravily povídání o zvířátkách, které mají doma nebo by si je doma přály mít. Přinesly fotografie, vytvořily obrázky a vše prezentovaly před svými kamarády. Velké poděkování patří dětem za jejich snahu, pracovitost a úžasnou přípravu. Děti byly odměněny sladkostí i věcnou cenou.

  Na další akci se těší vychovatelky Miškeiová, Bábelová, Kratochvílová a Šafránková

  FOTO: MŮJ MAZLÍČEK


  31.10. a 4.11.2016 – Akce ŠD: PO STOPÁCH HISTORIE LETŇAN 2016

  1. a 2. oddělení
  Při naučné procházce po Letňanech jsme si povídali o historii a současnosti Letňan – jak se vyvíjely od obce až k části Prahy, od zemědělství k výrobě letadel a modrých nákladních vozů AVIA. Procházku jsme zakončili u kapličky sv. Kříže na Staré Návsi.
  Na další vycházku se těší vychovatelky Púčková a Severová
  Fotogalerie

  6. a 7. oddělení
  Při poznávací procházce jsme s dětmi 6. a 7. oddělení viděli Kapli sv. Kříže (dříve zvoničku), Úřad MČ Praha 18, pomník za padlé během 1. a 2. světové války. Děti nám ukázaly, kde se nachází areál Letov, Avia, metro i výstaviště. Procházka se nám vydařila a těšíme se na další.
  Paní vychovatelky Miškeiová a Bábelová
  Fotogalerie

  4. a 5. oddělení
  Děti ze 4. a 5. oddělení se seznámily s historií Letňan, kreslily letňanský erb a obrázky s oblíbenými místy v našich Letňanech. Během pátečního odpoledne dne 4.11.2016 jsme se vydali na poznávací procházku přes letňanskou poštu, Úřad MČ Praha 18, kříž na rohu Toužimské ulice a mnoho dalších zajímavých míst. Největší dojem na nás udělala památkově chráněná kaple na Staré Návsi.
  Na další vycházku se těší vychovatelky Kratochvílová a Šafránková
  Fotogalerie

  3. oddělení
  Děti ze všech oddělení školní družiny se v týdnu od 31.10. do 4.11.2016 vydaly po stopách historie Letňan. My z 3. oddělení jsme hledali vlajku a znak městské části Praha 18. Stopy nás zavedly na křižovatku ulic Tupolevova a Beranových. Našli jsme i budovu, kde do roku 1945 byl „akcíz“. Do erbu jsme si zakreslili nejstarší stavbu Letňan – Kapli svatého Kříže z roku 1865, ptačí křídlo s písmenem „L“ a polovinu znaku hl. města Prahy. Prapor jsme znázornili modrým, bílým a zeleným pruhem. U vlastnoručně vyrobených symbolů městské části Praha 18 jsme se i vyfotografovali.
  Na další vycházku se těší vych. Vavřiníková
  Fotogalerie


  25.10.2016 – 4., 5., 6. a 7. oddělení: IQ PARK LIBEREC

  V úterý 25.10.2016  se  děti 2. a 3. tříd vydaly se školní družinou ZŠ Fryčovická a jejich vychovatelkami na výlet do IQ PARKU v Liberci. „Může být škola hrou?“ O tom jsme se jeli přesvědčit do prvního zábavně-naučného centra v ČR - IQ PARKU v Liberci. Byl nám zpřístupněn svět vědy a techniky.  Děti formou her a experimentů poznávaly a objevovaly běžné jevy, které se dějí kolem nás. Nejvíce děti zaujaly vodní hrátky, zrcadlové bludiště, vodní rotující tunel, bublinárium, či Fakírovo lože. Měly jedinečnou šanci se vyfotit s nejvyšším mužem planety, zahrát si na moderátora předpovědi počasí nebo prozkoumat své tělo termokamerou. Po celém dni hraní a zábavy jsme se vydali v odpoledních hodinách zpět do Prahy. Pro děti i jejich vychovatelky to bylo krásné prodloužení podzimních prázdnin.

  Za paní vychovatelky Lucie Kratochvílová

  FOTO: IQ PARK LIBEREC


  21.10.2016 – Akce ŠD: CHYTRÁ SOVA

  Bezmála 140 moudrých soviček se sešlo dne 21.10.2016 k vyplnění vědomostního testu. Pro mladší i starší děti jsme nachystali spoustu složitých otázek, šifer, doplňovaček a kvízů. Děti je však vyřešily s lehkostí sobě vlastní. Úsměv na tváři byl odměněn malou sladkostí a věcnou cenou.

  Na 3. ročník se těší paní vychovatelky ŠD

  FOTO: CHYTRÁ SOVA


  14.10.2016 – 3. a 7. oddělení: JÍME ZDRAVĚ A S CHUTÍ

  Dne 14.10.2016 se děti z 3. a 7. oddělení zúčastnily interaktivního výukového programu „Jíme zdravě a s chutí“, který byl zaměřen na zdravé a bezpečné stravování. Děti měly možnost hravou formou zjistit, jaké potraviny a v jakém množství jejich tělo potřebuje, aby dobře rostlo a bylo zdravé. A jak s potravinami bezpečně zacházet. Nabyté vědomosti si mohou procvičit prostřednictvím pracovního sešitu společně s Honzíkem a Evičkou.

  Za paní vychovatelky Dagmar Vavřiníková

  FOTO: JÍME ZDRAVĚ A S CHUTÍ


  27.9.2016 - Společná akce ŠD: MALOVÁNÍ NA CHODNÍK A 2. ROČNÍK POUŠTĚNÍ DRAKŮ

  Děti ze školní družiny ZŠ Fryčovická se loučily dne 27.9.2016 s létem a zároveň vítaly podzim 2. ročníkem pouštění draků spojeným s malováním na chodník. Při slunečném počasí vzlétlo do oblak na 50 draků různých tvarů, velikostí a barev. Současně pod dětskýma rukama vznikaly obrázky s podzimní tématikou malované křídou a s velkým nadšením. I při minimálním povětří se podařilo vzlétnout všem drakům. Obdivovali jsme je na blankytné obloze plné posledního sluníčka. Na závěr nechyběla společná fotografie dětí a malá sladká odměna za jejich úsilí. Všem dětem děkujeme za trpělivost a nadšení při družinové akci.

  Na další ročník se těší paní vychovatelky ŠD.

  FOTO: MALOVÁNÍ NA CHODNÍK A 2. ROČNÍK POUŠTĚNÍ DRAKŮ


  Archiv akcí školní družiny za rok 2015/2016 naleznete na tomto odkazu.


  Vnitřní řád školní družiny

  Vnitřní řád školní družiny zde.

  Kritéria pro přijetí do školní družiny 2017/2018

  Kritéria pro přijetí do školní družiny zde.


  Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7