Logo školy
Zápis do 1. ročníku 2018/2019 - podrobné informace

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se bude konat v budově školy ve dnech:

úterý 10.4.2018 od 13.00 - 18.00 hod. a středa 11.4.2018 od 13.00 - 17.00 hod.
V případě nemoci – náhradní termín úterý 17.4.2018 v 14.00 hod.


Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a základního vzdělávání


Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti – odkaz10 bodů

 2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany z jiného školského obvodu – 8 bodů

 3. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 18 – Letňany – 6 bodů

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí. Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.


Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami.

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37, tj. dne 10. a 11. 4. 2018 musí zákonný zástupce doložit:

  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost

  • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra

 • k vyplněné žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy musí zákonný zástupce doložit:

  • žádost o odklad povinné školní docházky

  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost

  • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra

  • (nebo již rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z jiné školy)

 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:
  tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939

 • pro školní rok 2018/2019 škola může přijmout maximálně 60 žáků

 • zápis je složen z formální části, z rozhovoru s dítětem, který je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a z činností spojených s orientačním posouzením školní připravenosti. Viz odkaz "Desatero pro rodiče"

 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 a prohlížeč Mozilla Firefox 3 nebo Internet Explorer 7