Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Hodnocení na vysvědčení za 1. pol. 2020/21

Při hodnocení žáků v průběhu prvního pololetí školního roku 2020/2021 je vhodné ještě důsledněji, než tomu bývá při běžné prezenční výuce, využívat hodnocení především k podpoře učení žáků.

Hodnocení na vysvědčení
Doporučuji pedagogům, aby vzhledem k náročnosti tohoto období pro žáky i jejich rodiny pečlivě zvážili počet požadovaných podkladů pro hodnocení, zejména počet známek a množství a rozsah písemných testů a ústního zkoušení. Písemné testy a práce, které se stanou ještě součástí hodnocení do konce prvního pololetí, je vhodné žákům oznamovat s dostatečným předstihem a jejich termíny koordinovat s ostatními vyučujícími, aby nedocházelo k nepřiměřenému přetěžování žáků.
Vzdělávání distančním způsobem klade na žáky vysoké nároky v oblasti vnitřní motivace, vytrvalosti, schopnosti organizovat si vlastní čas a přimět se k práci. V tomto specifickém školním roce je vhodné zaměřit se především na posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení, práci s časem a plnění svých povinností, neboť tyto dovednosti jsou stěžejním předpokladem (nejenom) pro úspěšné zvládání distanční výuky. Důležité je umožnit žákům identifikovat své silné i slabé stránky, sledovat vlastní pokrok a nalézat vhodné cesty a nástroje pro další rozvoj.
Na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů. /viz Školní řád školy Ve školním roce 2020/21 budeme hodnotit klasifikací.

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí by mělo vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale mělo by být přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např.:

  • účast na distanční výuce;
  • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
  • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
  • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
  • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
  • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
  • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat.

Jak vyplývá z výše uvedeného, je vhodné na hodnocení v tomto pololetí pohlížet jako na příležitost vzít v úvahu kromě různých forem písemných testů také řadu dalších kritérií.

Při používání klasifikace jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Takovými souvislostmi jsou bezesporu i specifické podmínky distanční výuky, které je třeba i při používání známek zohlednit ve prospěch žáka.

V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nemá škola dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, se na základní škole postupuje podle ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona a stanoví se náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, tak žák nebude v daném předmětu hodnocen.

V případě žáků, kteří během distanční výuky nespolupracovali, opakovaně se nezapojovali do distanční výuky, neplnili zadávané úkoly či se neřídili pokyny učitele, přestože měli pro aktivní účast na distanční výuce dostatečné podmínky využijeme možnosti kombinovaného hodnocení , kde pro klasifikaci využijeme jen dostupné doklady referující o znalostech a dovednostech těchto žáků a ve slovní části klasifikaci doplníme další podstatné informace – uvedeme v něm skutečnost, popíšeme nedostatky v přístupu k výuce a navrhneme konkrétní doporučení pro další práci žáka.

Předávání vysvědčení
Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií Covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Mgr. Bc. Hana Nytrová - ředitelka školy

 

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz