Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Info k zápisům do ZŠ

Termín konání zápisů
01.04. – 23.04.2021

Organizace zápisů a způsoby podání žádosti

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit jejich organizaci tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se letos opět připravit na zápis v distanční podobě. Bude-li na konci školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivá, bude společné setkání pro přijaté děti a jejich rodiny uspořádáno dodatečně.

Školní informační systémy základních škol na MČ Praha 18 umožňují administraci tzv. „on-line předzápisů“. Prostřednictvím těchto systémůje rodičům umožněno vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou pak už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (např. kopii rodného listu) a odeslat jedním z níže uvedených způsobů.

 

Jak to funguje:

Zákonný zástupce dítěte:

 • navštíví webové stránky školy
 • klikne si na odkaz „Online zápis“,
 • zobrazí se mu formulář,
 • vyplní potřebné údaje,
 • formulář se automaticky odešle do systému školy
 • automaticky budepřiděleno registrační číslo
 • na jím uvedený e-mail bude automaticky zaslána předvyplněná žádost ze systému s přiděleným registračním číslem
 • formulář doplní, vytiskne, připojí požadované přílohy, opatří vlastnoručním podpisem,
 • doručí do školy jedním z následujících způsobů

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy(odeslání žádosti datovou schránkou ZŠ je zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole.

V případě osobního podání žádosti:

 • schránka u vchodu do budovy,
 • schrána (urna) ve vestibulu školy

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

 

Doplňující informace

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Prezentační video k on-line zápisům naleznete na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=tFu4GefCtuU

V prezentačním videu je zmiňována možnost rezervace termínu, která však byla vzhledem k epidemiologickým opatřením a doporučením MŠMT odstraněna.

POZOR, originál vyplněné žádosti musí být doručen jedním z výše jmenovaných způsobů do školy do termínu stanoveném pro přijímání žádostí o zápis do 1. ročníků.

Veškeré kontakty, včetně čísel datových schránek a ostatní informace k zápisům včetně kritérií pro přijímání dětí k povinné školní docházce naleznete na webových stránkách jednotlivých škol a to konkrétně na:

Aktuální znění Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech je pro vás dostupné rovněž v systému Zápisy On line nebo na odkazu níže:

 

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz