Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Provoz školy ve školním roce 2021/22 vzhledem ke covid-19

Provoz školy ve školním roce 2021/22 vzhledem ke covid-19


Záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je umožnit ve školním roce 2021/2022 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu.

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků a žáky a studenty, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (roušky, respirátory).

Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (2. – 9. ročník) a 2. září (přípravná třídy + 1. ročníky), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Žáci budou testování neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT).
Na tomto odkazu naleznete instruktážní video k testům.

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

a/ po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)

b/ po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)

c/ žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

V případě testování žáků v přípravné třídě a žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu (nahlásí se třídnímu učiteli).

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, nebude test proveden při příchodu do družiny, ale až ve třídě.

Pokud žák screeningové testování neabsolvuje, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole).

 

Výsledky testování žáků a následné kroky


  1. V případě pozitivního výsledku je testovaný izolován od ostatních osob v izolační místnosti a negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě (9.9.).
  2. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovanými v kontaktu.
  3. Škola vydá pozitivně testované osobě potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
  4. Dítě nebo žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, je škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a musí být omluven v souladu se školním řádem.


V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Aktuality

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Image

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 2. – 9. ročník

31.5.2022

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Image

Konzultační hodiny 8.6.2022

24.5.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

24.5.2022

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2...

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz