Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Úplata za ŠD pro školní rok 2024/2025

1. Úplata za ŠD pro školní rok 2024/2025 je stanovena usnesením RMČ č. 178/10/24 v návaznosti na novelu § 123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. na částku 500 Kč měsíčně a lze ji uhradit na účet číslo 174-2000939359/0800 následovně:

a) bezhotovostním příkazem v bance na 4 + 6 měsíců,

b) složenkou na 4 + 6 měsíců (k vyzvednutí na poště)
V uvedených možnostech je platba prováděna ve dvou splátkách, a to ve výši 2.000 Kč do 20. září a ve výši 3.000 Kč do 20. ledna příslušného školního roku. Při platbě musí být vždy uváděn variabilní symbol, který zákonný zástupce obdrží při přihlášení dítěte do ŠD a bude uveden v notýsku ŠD,

c) měsíčně – pouze ve výjimečných případech odsouhlasených ředitelkou školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

2. Úplata za docházku pouze do ranní družiny je pro školní rok 2024/2025 stanovena na částku 100 Kč měsíčně, platí se ve dvou splátkách a to následovně:

a) bezhotovostním příkazem v bance na 4 + 6 měsíců,

b) složenkou na 4 + 6 měsíců (k vyzvednutí na poště),
V uvedených možnostech je platba prováděna ve dvou splátkách, a to ve výši 400 Kč do
20. září a ve výši 600 Kč do 20. ledna příslušného školního roku. Při platbě musí být vždy uváděn variabilní symbol, který zákonný zástupce obdrží při přihlášení dítěte do ŠD.

c) měsíčně – pouze ve výjimečných případech odsouhlasených ředitelkou školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

3. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud:

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli,

d) pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

4. Pokud za účastníka není uhrazena úplata, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce od data splatnosti úplaty za ŠD. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze ŠD.

Za školní družinu: vedoucí vychovatelka Dana Bábelová
 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz