Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Šablony Fryčovická

ŠABLONY

Základní škola Fryčovická se přihlásila k výzvě MŠMT a požádala o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP.

Finanční dotace projektu:
50% finanční podpora z Evropského sociálního fondu
50% ze státního rozpočtu

 

Název projektu: ŠABLONY FRYČOVICKÁ

Zahájení : 1.2.2017

Ukončení: 31.1.2019

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Cílová skupina projektu: pedagogičtí pracovníci, žáci, vedoucí pracovníci škol

Projekt je realizován prostřednictvím těchto aktivit:

Aktivity:

Školní asistent – personální podpora

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Škola musí identifikovat alespoň tři žáky ohrožené školním neúspěchem. Při identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

- nízká motivace ke vzdělávání;

- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;

- nedůslednost ve školní přípravě;

- kázeňské přestupky;

- nedůsledné rodičovské vedení;

- socio-kulturně znevýhodněné prostředí.

 

Vzdělávání pedag. pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hod – čtenářská gramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v jedné z následujících oblastí:

a) čtenářská gramotnost;

b) matematická gramotnost;

c) cizí jazyky;

d) mentoring.

Celkový součet hodin vzdělávání je minimálně 32. Alespoň polovina z počtu hodin musí být

realizována prezenční formou. Vzdělávací programy mohou být realizovány kromě prezenčního setkávání také prostřednictvím synchronní elektronické komunikace (webináře, videokonference, webcasting, atp.), vždy se ale musí jednat o tutorované e-learningové řešení.

 

Vzdělávání pedag. pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hod – cizí jazyky

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.


 

Vzdělávání pedag. pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hod – inkluze

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.


 

Tandemová výuka na ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.


 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk).

Aktivita bude realizována prostřednictvím "odpolední školy" (přípravy na vyučování) vedené pedagogem, asistentem pedagoga, či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení přípravy na vyučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např.student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).


 

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a rozvoj v oblasti čtenářské gramotnosti.

ředitelka školy Mgr. Hana Nytrová

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz