Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu na COVID - 19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 
Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ):

1) Umožní ZŠ, ve které se žáci vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).

2) Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale nemusí. Střední školy mají povinnost na svých webových stránkách informovat uchazeče o povinnosti testování - DOPORUČUJEME ZJISTIT SI VČAS INFORMACE.

3) V případě, že se nechcete testovat na ZŠ, můžete využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu. V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

 

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:


V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole:

Termín testování na ZŠ*

Testování se týká

Termíny JPZ

Termíny školní části přijímací zkoušky

Út – 27. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu)

uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ

řádné:

řádné:

Po - 3. května

Po - 3. května

Út - 4. května

Út - 4. května

Čt – 29. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu)

uchazeče o víceletá gymnázia

řádné:

řádné:

St – 5. května

St – 5. května

Čt – 6. května

Čt – 6. května

 

 

náhradní:

náhradní:

St – 26. května 2021

uchazečů o čtyřleté

St – 2. června

St – 2. června

Čt – 27. května 2021

obory vzdělání s MZ

Čt – 3. června

Čt – 3. června

7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ

uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ, kteří nebudou konat JPZ

----------

řádné: od 5. do 19. května

náhradní: do 16. června

7 dnů před konáním zkoušky po dohodě se ZŠ

uchazečů o střední vzdělání bez MZ

----------

řádné: od 5. do 19. května

náhradní: do 16. června

* S ohledem na možnost provedení ověřovacího RT-PCR testu v případě pozitivního výsledku antigenního testu je vhodné testovat v ZŠ s předstihem před konáním příslušné zkoušky a umožnit tak uchazeči stihnout ověřovací testování na odběrovém místě metodou RT-PCR. Doporučujeme ponechat alespoň 3 pracovní dny mezi testováním a přijímací zkouškou.

 

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz