Přípravná třída

Co je přípravná třída a pro jaké děti je vhodná?

Novela školského zákona provedená zákonem č. 178/2016 Sb. změnila pravidla pro zařazování dětí do přípravných tříd. Od školního roku 2017/2018 nově platí, že v přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky. Děti, kterým nebyl povolen odklad povinné školní docházky, tedy nebude možné do přípravné třídy základní školy zařadit.

V souvislosti s odkladem povinné školní docházky školský zákon v §37 odst. 1 uvádí, že ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud o to požádá písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a žádost je doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa za předpokladu, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Přípravné třídy nesuplují činnost mateřské školy, ale naopak pomáhají vyrovnat vývoj těch dětí, které mají z jakéhokoli důvodu odklad povinné školní docházky. Přípravné třídy se tak zaměřují na vyrovnávání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost v době, kdy by již povinnou školní docházku mělo realizovat. Pedagogové v přípravných třídách se tedy věnují výhradně dětem, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky a u kterých je z nějakých objektivních příčin potřeba vyrovnat jejich vývoj.

 

Vzdělávání v přípravné třídě na ZŠ Fryčovická

Obsah vzdělávání v přípravné třídě odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, který se řídí dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Výuka probíhá čtyři vyučovací hodiny dopoledne, od 8:00 do 11:40. Poté odchází děti domů nebo dochází do školní družiny.

Každý den probíhá ranní kruh, kde rozvíjíme komunikační kompetence a rozumové schopnosti dětí - poznáváme se, povídáme si, řešíme různá aktuální témata (roční období, svátky, počasí, zvířátka, rostlinky a tak dále).

Dále se věnujeme činnosti v lavicích a vypracovávání úkolů do pracovních sešitů či pracovních listů. Jednotlivé pracovní sešity a pracovní listy se zaměřují na odlišné oblasti rozvoje dítěte - grafomotorika, předmatematické schopnosti, logické myšlení, oblast dítě a svět a mnoho dalších. Činnosti jsou přiměřené věku a schopnostem dítěte. Mezi jednotlivými úkoly nechybí rychlá relaxační aktivita.

V přípravné třídě probíhá také výuka hudební výchovy, výtvarné výchovy, pracovní činnosti, tělesné výchovy a hodina logopedické prevence. Při výchovách se snažíme děti podporovat v jejich kreativitě a nadání. Během hodiny logopedické prevence se zaměřujeme na rozvoj oblastí, které podporují komunikační schopnosti (motorika mluvidel, artikulační cvičení, práce s hlasem, dechová cvičení, rytmizace, zrakové a sluchové vnímaní, pravolevá orientace). Po těchto činnostech vždy probíhá společná četba z knih, kdy děti odpočívají na koberci nebo na válendě.

Při příznivém počasí chodíme ven na hřiště, která se nacházejí v blízkosti školy, nebo na vycházku po okolí. V zimě si užíváme sněhu při sáňkování. Při nepřízni počasí zůstáváme ve třídě a hrajeme společné hry nebo mají děti prostor pro vlastní hru, která pomáhá rozvíjet jejich fantazii.

Mezi jednotlivými činnostmi jsou přestávky, během kterých mají děti volnost ve výběru aktivity - relaxace o samotě, hra s kamarády, samostatná hra, kresba, prohlížení knížek - dle nabídky a vybavení třídy.

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz