Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

O škole

Název školy: Základní škola Fryčovická

Zřizovatelem školy je MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany.

Škola poskytuje úplné vzdělání od 1. do 9. ročníku, zájmové vzdělávání poskytuje školní družina. Kapacita školy je 850 žáků.

Školní družina má kapacitu 300 žáků. Skládá se z několika oddělení a nabízí řadu zájmových kroužku, zajímavých výletů a jiných aktivit.

Na škole aktivně pracuje žákovský školní parlament.

Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu „Naše škola – škola pro všechny“. Důraz klademe především na to, aby naši žáci získali pozitivní vztah ke vzdělávání, aby chápali jeho význam a byli připraveni na to, že se budou muset vzdělávat celý život. Proto je důležité vybavit děti takovými vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi, aby si kdykoli dovedly poradit při řešení problémů, s nimiž se setkávají při studiu i v praktickém životě.

Výuku cizích jazyků začínáme již od prvního ročníku – anglický jazyk. Od sedmého ročníku přibíráme německý nebo ruský jazyk.    

Pravidelně se zapojujeme do znalostních, uměleckých a sportovních soutěží. Žáci se zúčastní soutěží z matematiky, angličtiny, českého jazyka, zeměpisu, přírodopisu, zpěvu i recitací, kopané, florbalu, stolního tenisu a atletiky.

Žáci 1. a 2. stupně pravidelně vyjíždějí se svými učiteli na vícedenní vzdělávací kurzy, žáci 2. stupně také na lyžařský výcvikový kurz.

Staráme se také o aktivní odpoledne našich dětí. Pravidelně působí na naší škole několik kroužků – od výuky AJ, NJ, výtvarné a keramické zručnosti, kurzy vědy a techniky. Nedílnou součástí je také sport – florbal, judo, taekwondo, gymnastika, míčové hry a taneční kroužek.

Škola je otevřena nejen našim žákům a rodičům, ale naší snahou je i spolupráce s okolními školami, DDM, MČ Praha 18 a i dalšími organizacemi.

Veškeré podrobnosti najdete ve výročních zprávách.

 

Cíle základního vzdělávání:

  • žáci si osvojí strategie učení a jsou motivováni pro celoživotní učení
  • žáci si osvojí tvořivé myšlení, logické uvažování a řeší problémy
  • žáci všestranně, účinně a otevřeně komunikují
  • žáci spolupracují a respektují práci a úspěchy vlastní i druhých
  • žáci se projevují jako zodpovědné osobnosti, plní své povinnosti
  • žáci projevují pozitivní city a vztahy k lidem, prostředí a přírodě
  • žáci aktivně rozvíjí a chrání fyzické, duševní a sociální zdraví a jsou za ně odpovědní
  • žáci jsou tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, respektují ostatní lidi
  • žáci poznávají a rozvíjí vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňují osvojené vědomosti a dovednosti při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
  • žáci se orientují v digitálním prostředí a bezpečně využívají digitální technologie při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz