Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výchovné poradenství

Mgr. Stanislava Kabilková
Výchovná poradkyně se zabývá procesem integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace žáků nadaných).

 • Kontakt: kabilkova@zsfrycovicka.cz
 • Telefon: 266 722 628
 • Konzultace: termín dle domluvy

1. Péče o žáky se vzdělávacími potřebami

 • podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s PPP a SPC – na základě doporučení vypracování dle platné legislativy IVP, PLPP
 • ve spolupráci s ročníkovými učiteli seznámit příslušné učitele s problematikou těchto žáků
 • na základě doporučení pedagogů objednat žáka k vyšetření v PPP, SPC
 • sledovat a koordinovat práci se žáky s SVP
 • na základě doporučení z PPP nastavovat reedukace a pedagogické intervence dle potřeby žáků
 • žákům zajistit všechny podpůrné pomůcky k výuce i k domácím úkolům
 • spolupráce se speciálními pedagogy a asistenty pedagoga
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • další vzdělávání a získávání informací MŠMT
 • vedení základní evidence v uvedených oblastech (v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů)

2. Spolupráce v rámci pedagogického sboru

 • spolupráce se všemi pedagogy a jejich seznámení s doporučeními pro žáky s SVP
 • zajištění spolupráce pedagogů s jinými odborníky – psycholog, speciální pedagog
 • podpořit motivaci u žáků k dosažení vyšších cílů
 • předávání informací přímo – pedagogické rady, informační schůzky, nástěnky apod.
 • informování pedagogických pracovníků o problémech žáků a hledání společného řešení situace

3. Spolupráce školy a rodiny

 • zajištění komunikace mezi školou a rodinou
 • informovanost rodičů o možnosti spolupráce se speciálními pracovišti v rámci PO – PPP, SPC
 • informovat rodiče o všech opatřeních, která jsou jejich dítěti poskytována
 • zpětná kontrola plnění těchto opatření
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

4. Spolupráce se školním metodikem prevence a školním psychologem

 • konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečení kontaktu s rodinou
 • spolupráce při primární prevenci rizikového chování
 • spolupráce se školním psychologem

 

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz