Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Podrobné informace k zápisu 2021/2022

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ ČR a rozhodnutí vlády ČR vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce. S ohledem na aktuální vývoj pandemie budou aktuální informace zveřejněny na webu školy.

Dle tohoto opatření bude letošní zápis probíhat bez účasti dětí a minimální účasti zákonných zástupců tzn. proběhne pouze formální část zápisů.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínech 1. - 23. 4. 2021.

Předpokládaný termín zveřejnění registračních čísel o přijetí bude v pondělí 10. 5. 2021.
Vydávání rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte je možné ve dnech 24. a 25. 5. 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

Kritéria základní školy k přijímání dětí k plnění povinnosti školní docházky a základního vzdělávání

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany v příslušném školském obvodu základní školy – spádové oblasti – odkaz10 bodů

 2. děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 18 – Letňany z jiného školského obvodu – 8 bodů

 3. děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 18 – Letňany – 6 bodů

Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.

 • zápis je povinný pro děti, které k 31.8.2021 dovrší šesti let věku

 • Cizinci doplní svoji žádost o kopii dokladu místa pobytu, kopii pasu dítěte a zákonného zástupce a místopřísežným prohlášením o pravdivosti údajů.
  (U cizinců se za doklad pobytu považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu), pas.
   

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1.
On-line přihláška: formulář bude funkční ve dnech 1. 23.4.2021
POZOR! Z hlediska dodržení GDPR vyplní zákonný zástupce místo svého data narození aktuální datum, kdy přihlášku vyplňuje. Datum se po odeslání automaticky přepíše na 31.12.2006.
Vyplníte elektronicky registraci k zápisu, která bude online zveřejněna na webových stránkách školy, bude vám zaslána předvyplněná přihláška, tuto přihlášku doplníte, opíšete si registrační číslo, podepíšete a stanoveným způsobem doručíte do školy:

 • do datové schránky školy (adresa: wdcv2f5),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou,
 • do schránky školy (vlevo před vchodem do školy),
 • osobní podání do školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do pěti dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

Formulář pro osobní podání: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

2.
V případě, že nemáte možnost elektronického vyplnění a podání, bude formulář k dispozici ve vrátnici školy ve dnech 12. - 14. 4. 2021 od 8.00 - 14.00 hod. Po vyplnění vhodíte formulář do schránky. Mailem vám přijde potvrzení s uvedením registračního čísla.

V případě nutnosti budete kontaktováni vedením školy o doložení trvalého pobytu Vašeho dítěte.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:

 

1. on-line přihláška – vyznačení zájmu o odklad – vygenerování Žádosti o odklad školní docházky

2. osobní podání

 • formulář Žádost o odklad povinné školní docházky

 • k vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 a §37 musí zákonný zástupce doložit:

  • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost

  • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra

 • kontakty pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9:
  tel.: 266 312 530 nebo 266 310 939

 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami je vzděláván dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb

V případě chybějícího dokladu - doporučení od dětského lékaře a OPPP (speciálního pedagogického centra) se správní řízení v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského pedagogického zařízení a lékaře.

 

Svým podpisem na přihlášce potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
Dále jsem byl(a) poučen(a) o tom, že
- dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti můžete využít ve dnech 28.4. a 29.4.2021 od 8.00 do 14.00 hod. v budově školy ZŠ Fryčovická, kancelář č. 89 – hospodářka školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.
- dle § 36 odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.
- dle § 38 odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

Informace dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) o zpracování osobních údajů je na webových stránkách školy.

 

Pro školní rok 2021/2022 škola může přijmout maximálně 98 žáků.

 

Aktuality

Image

Úřední dny během prázdnin

4.7.2022

Image

Školní psycholog v průběhu prázdnin

30.6.2022

Image

NoBackpack day na ZŠ Fryčovická

30.6.2022

Image

Rozhodnutí o přijetí žáků z Ukrajiny

21.6.2022

Zvláštní zápis do základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 &nda...

Image

Schůzka rodičů budoucích prvňáků

16.6.2022

Kontakty - škola

+420 266 722 600
Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany
skola@zsfrycovicka.cz